Equacions diferencials parcials i teoria de jocs: John Forbes Nash i Louis Nirenberg (Premi Abel, 2015)

Aquest migdia s’ha anunciat el nom dels guardonats amb el Premi Abel. Es tracta de John Forbes Nash, Jr, i de Louis Nirenberg. John Nash és conegut pel gran públic per les seves aportacions en la teoria de jocs. L’aplicació de la teoria de jocs en l’economia va valdre Nash el Premi Nobel d’Economia el 1994, i hom s’interessà prou llavors en la seva figura, com a malalt d’esquizofrènia, com per què s’hi fes un biopic (“A Beautiful Mind”, 2001). Però les aportacions de Nash en teoria de jocs tingueren com a base un treball en equacions diferencials parcials i en geometria diferencial. En aquest àmbit matemàtic, també excel·li Louis Nirenberg.

John Forbes Nash, Jr

John Nash, fotografiat per Peter Badge

John Forbes Nash, Jr. (*Bluefield, West Virginia, 13.6.1928) fou el primogènit del matrimoni format per Margaret Virginia Martin i John Forbes Nash, del qual naixeria encara una filla, Martha, en el 1930. John Forbes Nash, Sr. treballava com a enginyer elèctric de l’Appalachian Electric Power Company. Margaret Virginia Nash havia estat mestra d’escola de soltera. El jove John Nash trobà un ambient familiar propici a la cultura i a l’educació. Fou amb una beca completa (la George Westinghouse Scholarship) que assistí al Carnegie Institute of Technology. Es matriculà en engineria química, però després virà a la química i, finalment, a la matemàtica. Es graduà en matemàtiques el 1948. Després de fer el mestratge, Solomon Lefschetz li oferí una beca (John S. Kennedy Fellowship) per completar estudis en Princeton. S’hi doctorà sota la direcció d’Albert W. Tucker.

Louis Nirenberg

Louis Nirenberg, fotografiat en 1975

Louis Nirenberg (*Hamilton, Ontàrio, 28.2.1925) va estudiar a Baron Byng High School. Es formà a la McGill University, i es doctorà a la New York University (1949) sota la direcció de James Stoker. Desenvolupà la seva carrera acadèmica en el Courant Institute of Mathematical Sciences (NYU).

Teoria d’equacions diferencials parcials no-linears i anàlisi geomètrica

En la citació de l’Acadèmia Noruega de Ciències i Lletres s’afirmà que Nash i Nirenberg han rebut el guardó “per contribucions trencadores i seminals a la teoria d’equacions diferencials parcials no-linears i les corresponents aplicacions en anàlisi geomètrica“.

En els anys 1950, Nash i Nirenberg es trobaven en el nombre de matemàtics que volien tractar els problemes pendents sobre la representació d’espais riemannians en la geometria euclidea. Nirenberg dfemostrà la possibilitat d’incloure una esfera riemanniana isomètricament com una superfície convexa en l’espai tridimensional euclidi. Els teoremes d’inclusió isomètrica de Nash generalitzaven aquesta i altres demostracions per a un espai euclidi multidimensional (de tres o més dimensions). La demostració d’aquests teoremes requerien la solució de les equacions diferencials parcials associades. Nash ho va fer a través d’una tècnica que, alhora, tingué un impacte més enllà de la geometria.

Publicat dins de 6. La Civilització | Envia un comentari

La definició de l’antropocè de Simon L. Lewis i Mark A. Maslin

El darrer número de la revista Nature dedica la portada (“The Human Epoch”) a l’impacte de la humanitat en l’ecosfera. Particularment, la revista inclou una perspectiva de Simon L. Lewis i Mark A. Maslin, del Departament de Geografia de l’University College London. Aquesta perspectiva du per títol “Definir l’antropocè”.

L’antropocè

La divisió clàssica de la paleontologia entre una Era Primària (Paleozoica), Secundària (Mesozoica) i Terciària (Cenozoica) fou aprofundida amb una periodització detallada de cadascuna d’aquestes eres. El Cenozoic fou subdivit en períodes successius: Paleocè, Eocè, Oligocè, Miocè, Pliocè, Pleistocè i Holocè. L’holocè (“completament recent”) seria el període actual, marcat per un context interglacial i hauria començat fa 12.000 anys. Pleistocè i Holocè són habitualment compresos en l’Era Quaternària (que abastaria els darrers 2.580.000 anys), concepte ja introduït per Antonio Stoppani en el 1873. Grosso modo el gènere humà va sorgir a començament del Pleistocè a partir d’ancestres australopitecins. Així com identificaria el “Quaternari” amb l’Era Antropozoica.

El mot “antropocè” el trobem ja en els anys 1960, especialment a Rússia, com a sinònim de Quaternari/Antropozoic. En els anys 1980, Eugen Stoermer començà a utilitzar-lo en un sentit diferent. Paul Crutzen, en aquella època, va dir que, degut als canvis escaiguts amb la industrialització, ja no podíem dir que èrem en l’holocè, sinó que havíem entrat en un nou període, l’antropocè. En el 1992, Andrew Revkin deia “entrem en una era a la qual potser un dia ens referirem com, per dir-ho d’alguna manera, antrocè, en tant que és una era geològica feta per nosaltres mateixos“. En el 1999, Michael Samways introduí el concepte d’Homogenocè, per referir-se a la “translocació de fauna” i de flora, que tenia com a efecte l’homogeneïtzació creixent de les diferents bioregions.

Posar-hi un límit

La lenta acumulació de canvis quantitatius produeix grans canvis qualitatius. Les discontinuïtats, parcials o totals, expliquen que sigui possible la caracterització d’eres, períodes i estatges en la història de la biosfera.

Precisament, aquest és l’objecte de la revisió de Lewis i Maslin. Entenen l’antropocè com “l’època geològica dominada per la humanitat” i expressada en “canvis ambientals mundials recents”. Les signatures antropogèniques són tan antigues com la presència humana en la Terra. El gènere Homo hauria aparegut en la transició del Pliocè al Pleistocè. La primera indústria lítica (Olduvaiana) apareix ja entrat el Pleistocè, i assenyala el començament del “Paleolític”. El “Paleolític” ha estat també perioditzat d’acord amb les successives cultures lítiques. El trànsit al “Paleolític Superior” és identificat amb la “modernitat anatòmica” i amb la “modernitat comportamentual”. L’impacte humà sobre la megafauna ja comença a deixar-se notar, i alguns remunten l’inici de “l’extinció massiva actual” a aquella transició. La “revolució neolítica” implica canvis en indústria lítica (pedra polida), la domesticació d’un nombre creixent d’animals i l’adopció de l’agricultura com a base alimentària. William Ruddiman, per exemple, és de l’opinió que l’Antropocè començà fa 8.000 anys, amb el desplegament de societats agro-ramaderes sedentàries, i manifestada en l’extinció de grans mamífers i aus (no tant per la caça sinó per la transformació de llenques creixents de terra).

Les “grans civilitzacions” sorgides a Egipte, Mesopotàmia, la Conca Indo-Gangètica, la Xina, Mesoamèrica, la Regió Andina, els seus “imperis”, les grans urbs, etc. són molts espectaculars. Amb moments expansius i de decadència, hi ha una tendència a l’augment demogràfic i a un impacte ecològic creixent. Hi ha qui assenyala que la fase actual holocènica (el “Subatlàntic”), que comença fa 2000 anys, ja podria identificar-se amb l’Antropocè.

L’opinió més estesa, però, es fixa en l’Era de les Descobertes, en la Revolució Científica i en la Revolució Industrial. L’Antropocè, en aquesta visió, hauria començat a Europa. Però, en quin moment? En el 1492, amb el primer viatge transatlàntic de Cristòfor Colom? En el segle XVI, amb la conquesta espanyola de Mèxic i de Perú, i el consegüent col·lapse (per explotació directa, per epidèmies, etc.) de les societats americanes “pre-colombines”? En el segle XVII, pels contactes creixents entre Europa i l’Àsia Oriental? En el segle XVIII, amb l’acumulació que suposa el tràfic europeu d’africans esclavitzats? En el segle XIX, amb la consolidació i expansió del capitalisme industrial? Si per a alguns, l’antropocè comença amb la descoberta del foc, uns altres el fan remuntar a la màquina de vapor.

Lewis i Maslin consideren que hi ha dues dates que, analitzant dades paleofaunístiques, paleoclimatològiques, etc., assenyalarien el “desplaçament”. La més antiga seria la de 1610. L’impacte de la colonització europea de les Amèriques, el desenvolupament econòmic d’Europa i l’augment dels contactes comercials entre les regions eurasiàtiques s’hauria ja deixat notar directament en el clima mundial, ni que fos encara modestament. La més moderna seria la de 1964, marcada per l’expansió econòmica de post-guerra, l’automobilització, els assaigs nuclears.

Lewis i Maslin contemplen l’antropocè com una “època geològica” nova, situat dins del Període Quaternari. I què en faríem de l’Holocè? Dubten de si continuar a considerar-lo una “època”, i situar-lo entre el Pleistocè i l’Antropocè, o bé situar-lo com a Estatge Holocenià coronant el Pleistocè.

Carraques portugueses arriben a un port japonès. El 3-6 de gener del 1610, en aigües de Nagasaki, joncs de samurai i el Vaixell Negre d’André Pessoa tingueren una violenta topada

Publicat dins de 6. La Civilització | Envia un comentari

La migració kurgànica/yamnaya: demografia, cultura i llengua

Paleogenòmica: Segons la hipòtesi kurgànica, les llengües indogermàniques foren introduïdes en bona part del subcontinent europeu arran d’unes migracions de pobles ramaders esterparis de la regió del Volga-Dnieper que, alhora, estengueren una sèrie de profundes innovacions culturals. Un interessant article utilitza dades paleogenòmiques per analitzar aquestes i altres hipòtesis, i oferir-ne una cronologia plausible.

Fou en el segle XIX que s’acceptà un origen comú per a les grans famílies lingüístiques indo-europees: indo-àries, iranianes, eslaves, germàniques, hel·lèniques, romàniques, cèltiques, etc. Des de llavors hom ha volgut reconstruir les migracions que fonamentaren l’expansió inicial de les llengües proto-indoeuropees (PIE). Hom calcula que fa 3000 anys, les llengües indogermàniques ja haurien assolit bona part de l’àrea actual, si bé encara romanien nombroses àrees de llengua pre-indogermànica. L’expansió de les llengües cèltiques en el I mil·lenni a.e.c., i de les llengües romàniques, germàniques i eslaves en el I mil·lenni e.c. acabarien de tancar el mapa lingüístic europeu, del qual l’únic isolat pre-indogermànic és la llengua basca

Dades genòmiques de 69 individus de l’Europa de fa 8000-3000 anys

Haak et al. han obtingut dades genòmiques de 69 individus datats entre el VI i el II mil·lenni a.e.c. El fet de centrar-se en uns 400.000 polimorfismes fa que es puguin estalviar les necessitats de seqüenciació gènica. Malgrat la millora de les tècniques d’extracció d’ADN de material paleoantropològic i de les noves tècniques de seqüenciació, aquest estalvi és crucial per poder fer un estudi simultani d’un nombre tan elevat de persones. Com més individus més estudiats, millor resolució geogràfica i cronogràfica hom obtindrà.

Una reconstrucció històrica

Ja les dades d’anàlisi de components principals de variants genètiques clàssiques mostraven l’impacte que havia tingut en les poblacions europees la migració neolítica, és a dir la procedent de l’Àsia sud-occidental, gràcies a la qual penetrà les noves formes de vida en el subcontinent europeu. Així, l’estudi de Haak et al., mostra com el VI mil·lenni a.e.c., aquesta població neolítica ja era present a l’Europa Central i a la Península Ibèrica, difosa damunt d’un substrat indígena de caçadors-recol·lectors. En canvi, a l’Europa Oriental encara dominava una continuïtat (de 16.000 anys) de població caçadora-recol·lectora “siberiana”.

En el IV mil·lenni a.e.c. la població neolítica de l’Europa central i occidental havia rebut ja una bona entrada de material genètic procedent de les poblacions paleolítiques d’aquesta regió. A l’Europa Oriental, la cultura ramadera dels Yamnaya mostrava, similarment, un origen mixt, en part del caçadors-recol·lectors siberians i en part d’una població procedent de l’Àsia Sud-Occidental.

A mitjan del III mil·lenni a.e.c., la cultura neolítica tardana de ceràmica cordada ja és present a l’Europa Central. Els individus associats a aquesta cultura mostren vora un 75% d’ascendència atribuïble a la cultura Yamnaya. Per Haak et al. això era el resultat d’una migració massiva procedent de les estepes orientals. Indicis d’aquestes migracions a l’Europa Central del II mil·lenni a.e.c., i alhpora és universalment present en les poblacions europees actuals. Pels autors “aquests resultats donen suport a l’origen estepari de, si més no, algunes de llengües indo-europees d’Europa“.

Publicat dins de 6. La Civilització | Envia un comentari

El cafè i la calcificació d’artèria coronària

Epidemiologia: Un grup d’investigadors coordinat per Yooso Chang, del Centre d’Estudis de Cohort de la Universitat Sungkyunkwan, de Seül, publicarà properament a la revista Heart els resultats d’un estudi sobre l’associació del consum regular de cafè i la prevalença d’excés subclínic de calci en artèria coronària (indicador del procés ateroscleròtic). L’estudi, amb 25138 participants, assenyala que el consum moderat de cafè s’associa amb una menor prevalença d’aquest tret.

Esquema anatòmic de la irrigació coronària

Un estudi transversal

L’article és signat per investigadors de la Universitat Sungkyunkwan (Yuni Choi, Yoosoo Chang, Seungho Ryu, Juhee Chor, Jin Ahn, Hocheol Shin), de l’Escola de Salut Pública Johns Hopkins Bloomberg, de Baltimore (Sanjai Rampal, Yiyi Zhang, Eliseo Guallar i Joao A. C. Lima). L’estudi té en compte una cohort de 25138 persones, de tots dos sexes i de diverses edats (des de joves a persones de mitjana edat, amb una mitjana de 41,3 anys). Totes aquestes persones havien passat un exam de salut, que incloïa un qüestionari d’hàbits alimentaris (freqüència de presa d’un llistat d’aliments) i una tomografia computeritzada per a valorar els nivells de calci d’artèria coronària (CAC). Cap de les persones participants tenia signes clínics de malaltia cardiovascular.

Correlacions

Els autors empraren l’anàlisi de regressió de Tobit damunt de la puntuació de CAC i dels nivells de consum de cafè. Les anàlisis eren ajustades per minimitzar l’efecte de “variables amagades”.

De les 25138 persones, un 13,4% (3364 persones) mostraven un cert nivell de CAC (CAC>0). D’aquestes 3364 persones, n’hi havia 532 (2,1%) que mostraven nivells considerables (CAC>100).

En la cohort, el consum de cafè era de 1,8±1,5 tasses diàries. Els autors dividiren els participants en quatre grups:
- no bevedors de cafè.
- bevedors de menys d’una tassa diària.
- bevedors d’1-2 tasses diàries.
- bevedors de 3-4 tasses diàries.
- bevedors de més de 5 tasses diàries.

Pel que fa a la relació entre CAC i cafè, s’obtenia que els bevedors de cafè mostraven nivells inferiors de CAC en relació als no-bevedors, especialment en els grups de consum moderat. Aquesta associació es mantenia en els diferents grups d’edat, entre sexes, entre diferents grups segons el consum de tabac o alcohol, entre diferents grups segons l’índex de massa corporal, entre diabètics i no-diabètics, entre diferents nivells de tensió arterial o de colesterolèmia.

Publicat dins de 3. La Vida | Envia un comentari

El gen ARHGAP11B i l’expansió del neocòrtex humà

Neurogenètica: Per entendre allò que diferencia l’espècie humana dels altres grans simis hom pot recórrer a la psicologia comparada, a la genòmica comparada o a d’altres aproximacions. Per exemple, l’anatomia comparada assenyala el major desenvolupament del neocòrtex cerebral humà. L’embriologia comparada assenyala que aquest augment s’explica per un procés de corticogènesi fetal, que dóna lloc a més neurones a partir de progenitors basals de la zona subventricular. El grup de recerca de Wieland Huttner treballa en la biologia molecular de la neurogènesi de mamífers, preferentment amb ratolins com a model animal, i sovint amb aproximacions comparades ratolí-humà. En un article a Science fan anàlisis transcriptòmiques de diferents subpoblacions progenitores del neocòrtex murí i humà.

Dibuix que representa l’estructura cel·lular del neocòrtex. Les neurones que integren la columna cortical es produeixen per la diferenciació de cèl·lules neuroepitelials

Cinquanta-sis gens

La comparació murí-humà entre els transcriptomes permet a Florio et al. elaborar un llistat de 56 gens que s’expressen preferencialment en la glia radial apical i basal humana, i pels quals no existeix l’ortòleg corresponent en ratolins.

ARHGAP11B

Florio et al. examinen després els nivells d’expressió d’aquests 56 gens segons la polaritat de la glia. El gen que més es correlaciona amb aquest eix basal-apical és el ARHGAP11B.

El gen ARHGAP11B es troba en el braç llarg del cromosoma 15 (15q13.2). El gen ARHGAP11B codifica la informació per a una proteïna activadora de Rho GTPases.

El gen ARHGAP11B és el gen germà de ARHGAP11A, situat en la mateixa regió cromosòmica. La duplicació del gen ARHGAP11 que donà lloc a aquests dos gens fills és present en el genoma humà, però no pas en el genoma del ximpanzè. Cal pensar que es tractaria, doncs, d’un tret específic del llinatge humà.

L’acció del gen ARHGAP11B en el neocòrtex

Florio et al., en un model de ratolí, indueixen l’expressió del gen humà ARHGAP11B. Observen que el gen promou la generació i renovació de progenitors basals. Com a resultat augmenta l’àrea de la placa cortical i es fomenta la girificació.

Els autors dedueixen que ARHGAP11B contribuí a l’expansió evolutiva del neocòrtex humà.

Publicat dins de 5. La Intel·ligència | Envia un comentari

L’epigenoma humà: modificació d’histones, accessibilitat, metilació i expressió

Epigenòmica humana: El genoma humà no és un text sense context. No ho és des d’una perspectiva evolutiva, però tampoc ho és des d’una perspectiva biològica. El dogma central de la biologia molecular, com tots els dogmes, es complementa amb el seu antidogma. La informació genòmica determina la informació transcriptòmica, i la transcriptòmica la proteòmica, al temps que la proteòmica ho fa amb la metabolòmica. Però el genoma no es replica sol, no es transcriu sol, no es repara sol. Ho fa a través d’una secció de la maquinària proteica, amb la intervenció d’una plèade de molècules d’ARN, i amb la modulació d’elements “metabòlics”. Allò que passa “damunt” del genoma és l’epigenoma. Sota aquest concepte s’entenen diversos aspectes. Aspecte central és l’expressió d’aquest genoma (transcripció a ARN, traducció a proteïna). Aquesta expressió és regulada a través de canvis en l’accessibilitat de l’ADN a la maquinària proteica, una part dels quals són regulats mitjançant modificacions bioquímiques (metilacions/desmetilacions, etc.) ja sigui de l’ADN o de les proteïnes que l’empaquen (histones, etc.). El NIH Roadmap Epigenomics Mapping Consortium vol cartografiar el genoma humà pel que fa als llocs de metilació d’ADN, les modificacions d’histones, l’accessibilitat de cromatina i les zones que transcriuen a les petites molècules reguladores d’ARN. A la revista Nature es publica ara una anàlisi integrativa de 111 epigenomes humans de referència.

La visió de l’ADN com una doble hèlix (1) explica l’estructura primària de la molècula genòmica. Però aquesta cadena es plega al voltant d’histones (fil de cromatina) i d’altres proteïnes fins a formar el cromosoma (3, 4, 5).

Una col·lecció d’epigenomes humans de cèl·lules troncals i diferenciades

Simplificadament, podriem dir que el genoma humà és constant en cadascun dels nuclis de les cèl·lules humanes. No és del tot així, és clar. Hi ha diferències entre individus, poques potser, però suficients per fonamentar la variabilitat hereditària humana. També n’hi ha entre les cèl·lules d’un mateix organismes, a través de mutacions o de reordenaments cromosòmics. Però no és el genoma el que explica la diversificació de les nostres cèl·lules en més de 200 tipus diferents. Això ho expliquen variacions epigenòmiques, les quals alhora també responen també a estímuls externs, ambientals.

El mapa que ofereixen el Roadmap Epigenomics i els seus col·laboradors, doncs, no és un mapa senzill. No és una successió linial com gairebé ho és el genoma. És el resultat de la integració de 111 mapes epigenòmics humans, corresponents a cèl·lules progenitores (= cèl·lules troncals, cèl·lules mare) i a cèl·lules diferenciades (= cèl·lules tissulars). Cada mapa individual registra en un tipus cel·lular concret patrons de modifició d’histones, d’accessibilitat d’ADN, de metilació d’ADN i d’expressió d’ARN.

Amb la visió de conjunt, es vol oferir un mapa global d’elements reguladors, i com aquests elements coordinen els processos de diferenciació/resposta cel·lular. La variació genètica subjacent (tant la neutra com l’associada a malalties) té una expressió epigenètica diferent en diferents teixits.

Aquesta és una eina per aprofundir en l’anotació de la informació biològica. Recerques fonamentals en la fisiologia molecular en treuran profit. Més rellevantment, també ho faran la patologia i la terapèutica moleculars, sempre que hom no s’ofegui en la mar de dades.

Publicat dins de 3. La Vida | Envia un comentari

La divisió del treball per sexe i edat entre els neandertals

Paleoantropologia: Almudena Estalrich i Antonio Rosas publicaran properament al Journal of Human Evolution un article en el que utilitza dades de desgast dentari en restes de 19 individus classificats com a neandertals. Les restes procedeixen dels jaciments de l’Hortus, Spy i El Sidrón per relacionar indicis d’activitat amb l’edat i el sexe.

Algunes marques de desgast de dents frontals s’associen a l’ús de la boca com a “tercera mà” en diverses tasques laborals. Estalrich i Rosas es fixen en “estriacions culturals” i en “microfractures”. Les estriacions culturals són les que es detecten en la superfície labial, i que s’han estudiat tant en restes paleontològiques com en societats caçadores-recol·lectores modernes. Les microfractures estudiades, que afecten l’esmalt o la dentina, són les que es produeixen en vida.

Les estriacions culturals són presents en tots els individus estudiats. Les presents en individus adults de sexe femení, però, són més llargues que en els adults de sexe masculí

Les microfractures són també presents en diferents grups de sexe i edat. En els individus de sexe masculí solen detectar-se en la dentició maxil·lar (superior), mentre que en els individus de sexe femení apareixen més aviat en la dentició mandibular (inferior).

Estalrich i Rosas conclouen que aquestes diferències són un registre de l’existència d’una divisió/diferenciació per edat i sexe entre els neandertals en tasques no associades a l’aportació d’aliments. Aquest és un argument contra la idea que la substitució dels neandertals pels cromanyons fou propiciada per l’existència d’especialització de treball per sexe i edat entre els cromanyons.

Publicat dins de 5. La Intel·ligència | Envia un comentari

Llinatges i cognoms

Genètica genealògica: És particularment en els estudis semítics on més producció hi ha hagut de recerques sobre genètica genealògica o genealogia genètica, és a dir en l’estudi de la correlació entre la diversitat genètica i la memòria genealògica. Neus Solé-Morata, Jaume Bertranpetit, David Comas i Francesc Calafell publiquen ara un article en aquest sentit sobre 50 cognoms catalans.

Llinatge patrilinial: cromosoma Y i cognom

L’antroponímia catalana bàsica, com la d’altres indrets dels països cristians occidentals, consisteix en un nom de font i un nom de família. El nom de família o cognom és heretat del pare. Teòricament els cognoms s’hereten patrilinialment. En aquest sentit seguirien una herència paterna anàloga a la transmissió del cromosoma Y, present únicament en el sexe heterogamètic (habitualment masculí). La fracció no-recombinant del cromosoma Y, en efecte, es distribueix tal com ho feien les ànimes en els esquemes patriarcalistes del “traducianisme”. Tan sols mutacions poden afectar la continuïtat d’aquest llinatge i, alhora, és a través d’elles que és possible reconstruir un arbre genealògic patrilinial de les poblacions humanes. Entenguem clar, que el cromosoma Y és tan sols una part ínfima del genoma humà. Però això també val pel que fa als cognoms: de tots els que han dut els nostres ancestres, únicament portem un del principal.

La transmissió de cognoms, però, no segueix un esquema patrilinial perfecte. L’adopció de cognoms fou un procés llarg i això es reflecteix en la diversitat d’etimologies (patronímics, toponímics, noms d’oficis, malnoms, etc.). Els cognoms solen ser polifilètics, és a dir tindre orígens genealògics múltiples. També hem d’entendre que les atribucions de paternitat legal (i la consegüent transmissió cognominal) no sempre es corresponen a la paternitat biològica, ho sàpiguen o no els afectats. La filiació adoptiva també transmet cognoms. D’altra banda, en alguns casos s’hereta el cognom matern, per qüestions de pubillatge, de naixement extramatrimonial, etc. Per totes aquestes raons la correspondència entre llinatge de cromosoma Y i llinatge de cognom no és perfecta.

2500 participants

En l’estudi de Solé-Morata et al. s’han genotipat un total de 2500 persones de sexe masculí, portadores de 50 cognoms catalans. El genotipatge consistia en la determinació de 17 llocs de repetició breu en tàndem (STR) i 68 polimorfismes mononucleotídics (SNP). El genotipatge del cromosoma Y era comparat amb els cognoms de la mostra.

Creuant les dades, Solé-Morata reconstrueixen l’arbre filogenètic patrilinial dels participants, estructurat en base d’ancestres comuns que visqueren en èpoques diferents.

La diversitat d’haplotips de cromosoma Y correlaciona positivament amb la freqüència de cognoms. Efectivament, els cognoms més freqüents són els que presenten més diversitat cromosòmica, indica del seu caràcter elevadament polifilètic. Els cognoms més rars, en canvi, són els que mostres més indicis de co-descendència, és a dir que pràcticament tots els seus portadors descendeixen d’un ancestre comú que, presumiblement, ja duria aquest cognom.

Solé-Morata estimen en 1,5-2,6% per generació, la taxa en la qual s’introdueix en un cognom un llinatge cromosòmic aliè (bé sigui per una paternitat espúria, per adopció o per transmissió del cognom per via femenina).

Un xic d’història

La major part dels cognoms catalans remunten als segles XII-XIII. El sistema de cognom d’herència paterna s’imposà doncs relativament aviat en comparació amb altres regions europees. Però si seguim les dades de Solé-Morata veiem com els ancestres comuns dels 50 cognoms analitzats van viure, de mitjana, fa uns 500 anys. Aquesta separació temporal, els autors l’atribueixen a una sistematització lenta de la transmissió paternal (que no s’hauria afermat abans del 1500). Però també hem de pensar que de tots els llinatges paterns presents en els segles XII-XV, una bona part s’han extingit. Amb una mostra més àmplia, potser hom hauria trobat ancestres comuns una mica més remots.

L’etimologia del cognom ens diu coses sobre l’origen. Solé-Morata et al. assenyalen com els portadors de cognom d’etimologia àrab tendeixen també a ser portadors d’haplotips de cromosoma Y associats al nord d’Àfrica.

Aquests coneixements poden tindre aplicacions forenses. Si es determina l’haplotip del cromosoma Y, hom té una sensibilitat del 60% per predir-ne el cognom, per bé que amb un 17% de falsos positius.

Publicat dins de 6. La Civilització | Envia un comentari

Una espora de coberta de titani i vanadi?

Des de fa unes setmanes, l’equip de Milton Wainwright del Buckhingham Centre for Astrobiology (BCAB) fa circular imatges i articles en revistes informals sobre una mena d’espora de coberta metàl·lica (aliatge de titani i vanadi) que contindria en l’interior un líquid d’aparença biològica. L’espora forma part de materials estratosfèrics recollits per aquest grup de recerca. Veurem quins detalls ens ofereix Wainwright en les properes setmanes sobre el particular. El més probable és que quedi en no res, o que ja no pugui fer-se una anàlisi mínimament acceptable del líquid que contenia aquesta suposada espora metàl·lica. Wainwright hipotetitza que podria tractar-se d’una espora d’origen al·lienígena, potser artificial i tot.

Publicat dins de 2. La Terra | Envia un comentari

Àcid nítric amb sulfur fèrric: el sinistre d’Igualada

Una barreja accidental d’àcid nítric amb sulfur fèrric en una planta del polígon de Les Comes provocà ahir al matí (dijous 12) un núvol irritant de color taronja. S’hi van activar els protocols de risc químic, especialment pel que fa al confinament de veïns durant hores, i s’hi va atendre 16 persones afectades per cremades o per irritació. Unes 22 persones reportaren al 061 dificultats respiratòries.

Entre les reaccions produïdes:
Fe2O3(s) + 6HNO3(aq) → 2Fe(NO3)3(aq) + 3H2O

Publicat dins de 6. La Civilització | 1 comentari